กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววีระพร แต่งแดน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรักชนก ศัลยวิเศษ
ครู คศ.3