กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางแพรวพรรณ ประสมศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเอมอร ทองเหลือง
ครู คศ.3

นางนพพร ชาลี
ครู คศ.2

นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทาย
ครู คศ.3