กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรศักดิ์ เกาะกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทศ
ครู คศ.3

นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์
ครู คศ.1

นายพิสิษฐ์ พรสี่