กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิตานัน สมพมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิริรัตน์ ทองน้อย
ครู คศ.3

นางสาวศศิรดา วรรณรักษ์
ครู คศ.3

นางวิรัฏฐยา แพงวิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวพรพิมล เชาระกำ
ครู คศ.2

นายพงค์อิศรา กระเดา
ครู คศ.1

นางธนารินีย์ พีระรัตน์เสถียร
ครูวิกฤต