ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ สู้สนาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 044924533
อีเมล์ : susanam.rangsan755@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ คุณชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2562
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ เอื้อศิลามงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -