คณะผู้บริหาร

นายยุทธชัย เสริมพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898648258
อีเมล์ : yuttachai4593@gmail.com

นายปัญญา เทียบสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0972271937
อีเมล์ : panya.tiab@bwn2.ac.th

นนทรัตน์ เขาสถิตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 092-9735592
อีเมล์ : saraban@bwn2.ac.th

นายพิสิษฐ์ พรสี่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 090-2901122
อีเมล์ : saraban@bwn2.ac.th

นางสาววิไลรัตน์ จันทร์แหยม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 089-2833384
อีเมล์ : saraban@bwn2.ac.th

นางศิริรัตน์ ทองน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0816694404
อีเมล์ : saraban@bwn2.ac.th

นางวิรัฏฐยา แพงวิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0849629528
อีเมล์ : saraban@bwn2.ac.th

กัณยภัคว์ จันทา
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เบอร์โทร : 0821324525
อีเมล์ : saraban@bwn2.ac.th